Uncategorized

ದುರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ.

೧. ಶೈಲ ಪುತ್ರಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ।
ನಮಸ್ತಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮ ಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನ್ನಮಃ ।
೨.ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ ।(೧೨ಬಾರಿ)
೩.ಚಂದ್ರ ಘಂಟಾ ದೇವಿ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ ।(೧೮ಬಾರಿ )
೪. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಲಜ್ಜಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ ನಮೋನ್ನಮಃ ।(೧೨ಬಾರಿ )
೫. ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।(೨೧ಬಾರಿ )
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ ।
೬. ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ದೇವಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕ್ಷುಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ। (೩೨ಬಾರಿ )
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ ।
೭. ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ ।(೧೧ಬಾರಿ )
೮.ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ತುಷ್ಟಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ ।(೧೦೮ಬಾರಿ )
೯. ಮಹಾ ಗೌರಿ
ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ।
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ ।(೫೪ಬಾರಿ )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s