Uncategorized

ದುರ್ಗಾ ವಂದನೆ.

navratri-celebrationನಮಸ್ತೇ ಸಿಧ್ಧ ಸೇನಾನಿ ಆರ್ಯೇ ಮಂದರ ವಾಸಿನೀ ।
ಕುಮಾರಿ ಕಾಲಿ ಕಾಪಾಲಿ ಕಪಿಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲೇ ।
ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ಮಹಾಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ।
ಚಂಡಿ ಚಂಡೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ತಾರಿಣಿ ವರ ವರ್ಣಿನಿ ।
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಮಹಾಭಾಗೇ ಕರಾಲಿ ವಿಜಯೇ ಜಯೇ ।
ನಾನಾಭರಣ ಭೂಷಿತೇ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ರಣಪ್ರಿಯೇ ।
ಉಮೇ ಶಾಕಾಂಬರೀ ಶ್ವೇತೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಕೈಟಭ ನಾಶಿನೀ ।
ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾರ್ಭಗವತಿ ದುರ್ಗೇ ಕಾಂತಾರ ವಾಸಿನೀ ।
ವೇದ ಶ್ರುತಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ಜಾತ ವೇದಸಿ ।
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Chaitra Navaratri  falls between March-April in the

English calendar. It is believed that Goddess Durga

arrives from heaven to stay with her devotees during

this time and so it is considered to be an auspicious time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s