Uncategorized

ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು.

ಧರಣಿ, ಅವನಿ, ಇಳಾ, ಪೃಥ್ವಿ ,ಕ್ಷಿತಿ, ಭೂಮಿ,
ಧರಿತ್ರಿ,ಸ್ಥಿರಾ, ಧರಾ,ವಸುಧಾ, ಮಹಿ,ಧರಣಿ,
ಮೇದಿನಿ,ಉರ್ವಿ, ಕ್ಷಮಾ, ಜಗತೀ , ವಿಶ್ವ ಧಾರಿಣಿ,
ವಸುಂಧರಾ,ವಸುಮತಿ,ಧಾತ್ರಿ, ಭೂ ಮಂಡಲ,
ಭೂಗೋಲ, ಭೂಲೋಕ,ವಿಶ್ವ೦ಭರ,ಧಾರಯಿತ್ರಿ,
ರಸಾ, ಗೌ,ಅಚಲಾ,ಅನಂತಾ, ಮರ್ತ್ಯ,ಕಾಶ್ಯಪಿ,
ರತ್ನ ಗರ್ಭಾ,ಸರ್ವಂ ಸಹಾ, ಸಂಸಾರಃ, ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ,
ಇಲಾ ಗೋಲಂ,ವಿಶ್ವ ಗಂಧಾ, ನೃತೂ , ಗಿರಿ ಕರ್ಣಿಕಾ,
ಭುವನಂ, ನರಾಧಾರ,ದೈತ್ಯಮೇದಜ, ಗೋತ್ರ.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s