Uncategorized

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು
ರಾಗವನ್ನೂ ದಿನದ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದು.
ಮಾಯಾ ಮಾಳವ ಗೌಳ (ಬೈರವ )ರಾಗವು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೂ
ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಯಮನ್ )ರಾಗವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಲು ತಕ್ಕದ್ದು.
ಆಯಾ ಸಮಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಆಯಾ ರಾಗದ ಭಾವವನ್ನು
ವಿಸ್ಫುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
೭ ಸ್ವರಗಳು ಇರುವಂಥದು ”ಜನಕ ರಾಗ ”ಇವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು
”ಜನ್ಯ ರಾಗ ”ಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದುದೆಂದರೆ
ಶ್ರುತಿ, ರಾಗ, ತಾಳ ಹಾಗೂ ಲಯ.
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವು ಉತ್ತರಾದಿ (ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ )ಹಾಗೂ
ದಕ್ಷಿಣಾದಿ (ಕರ್ನಾಟಕ )ಪದ್ಧತಿಗಳೆಂಬ ೨ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮೂಲ:ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s