Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆಲು .

೧. ಗುರ್ತ ದಾಂತಿ ನಾಕ್ಳೆಡ ಪಾತೆರ್ ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು.
೨. ಗೋಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಸುರುವಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಡಾಯಿ
ಕೇರಿನ್ ಪೋತ್ತಾಂಡ್ .
೩. ಗುಣತ ಎದುರುಡು ಕಾಸ್ ದಾಯಗ್ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ.
೪. ಗೆಂಡದ ಕೈತಲ್ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ.
೫. ಗೆಲ್ಲ್ ೦ದ್ ಪತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳಾ ೦ಡ್.
೬. ಜನ ಪುತ್ತೋಳಿ .ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಾಲೆ.
೭. ಜ಼ನ ತೂದ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ ;ಬಾಜನ ತೂದ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್.
೮. ಜ್ವರ ಜಪ್ಪೆರೆ ಚೌಳಿ ನೀರ್ ಡ್ ಮೀಪಾಯೆರ್ ಗೆ.
೯. ಜಾತಿಡ್ದ್ ಲಾ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯ.
೧೦. ಜ್ವರತ ಬಾಯಿಗ್ ಮಾತಲಾ ಕೈಪೆ.
೧೧. ಜಾಣೆ ಜಾರಿಯೆ, ಗೋಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ.
೧೨. ಜಾರ್ದಿನಿ ಕಾರ್, ಪೆಟ್ಟ್ ಪೀ೦ಕಾಣ್ ಗ್ .
೧೩ . ಜಾಲ್ ಗ್ ಬುಡ೦ದಿನಾಯೆ, ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಬುಡುವೆನಾ ?
೧೪. ಜಾಲ್ ಡ್ ತೊರ್ತ್ ದ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿಯೆ.
೧೫. ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಊರುಗೂರೇ ಎಡ್ಡೆ.
೧೬. ತಾರಿದ ಮರಕ್ ಏರ್ ದ್ ಕೈ ಬುಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
೧೭. ತರೆತ ಪುದೆ ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ಆಂಡ್.
೧೮. ತರೆತ ತರೆಟ್, ಕಾರ್ ದ ಕಾರ್ ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು.
೧೯. ತರೆ ಪೋ೦ಡಲಾ ಮುಂಡಾಸ್ ಬುಡಾಯೆ.
೨೦. ತುಡಾರ್ ತೆಕ್ಕೆರಾನಗ ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ.
ಸಂಗ್ರಹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s