Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಓಡ್ ಡ್ಡ್ ರಟ್ಟ್ ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗ್ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ.
೨. ಕಂಡಾನಿ–ಬುಡೆದಿನ ಮನಸ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಆಂಡ
ಏರೆಗ್ ಲಾ ತರೆ ತಗ್ಗಾ ವೊಡ್೦ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
೩. ಕಂಡಾನಿ ಬುಡೆದಿನ ಲಡಾಯಿ ತೂದ್ ಜೋಕ್ಲ್ –ಜೋಕ್ಲ್
ಲಡಾಯಿ ಸುರು ಮಲ್ತ.
೪. ಕಡಲ್ ಡ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಇತ್ತ್೦ಡಲ ಬಾಜೆಲ್ ಗ್ ಪರೊಲಿಯಾ ?
೫. ಕುರುಡನ ಕೈಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕ.
೬. ಕೆಲ್ಸ ದಾಂತೆ ಊರುಡ್ ಉಂತೊಡ್ಚಿ,ಉಪಕಾರ ತೆರಿಯಂದಿ
ಜನಕುಲೆಡ ಸೇರೊಡ್ಚಿ.
೭. ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ; ವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲೆ
ಬಾಯಿ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
೮. ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆನಗ ಕಲ್ಲ್ ಲಾ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡ್.
೯. ಕಕ್ಕೆಗ್ ದಾನಾ೦ಡಲ ತಿನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕ್೦ಡ ತನ್ನಾಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್
ತಿನು,ನಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ೦ಡ ತುಚ್ಚೊಂದ್ ಪಾರು.
೧೦. ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯೆನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಗ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದಿ.
೧೧. ಪನೋಡ್ಚಿ, ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ ದೇ ಊರಿಡೀ ಪಂಡೊ೦ದ್
ಬತ್ತಲ್.
೧೨. ಬಂಜಿದ ತೂ ನೀರ್ ಪರ್೦ಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವಾ ?
೧೩.ಬಿಸತಿ ಪರ್ತೆ ಇತ್ತ್ ೦ಡಲ ಮರನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್.
೧೪. ಬೂರ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟ್ ಡ್ಲಾ, ತೆಲ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚ.
೧೫. ಮದಿಮೆಗ್ ಬತ್ತಿನಾಲೇ ಮದ್ಮಲ್ ಆಯಿಲೆಕ್ಕ.
೧೬. ಲಕ್ಕರೆ ತೀರಂದಿನಾಯಗ್ ಐನ್ ಬುಡೆದಿ .
೧೭. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇ೦ದ್ ಪೋತಿನಾಯೆ,ಪೊಣ್ಣ ನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಿರಬತ್ತೆ .
೧೮. ಬಡವಗ್ ಆಸೆ ತೋಜಾದ್ ತಪ್ಪಡ; ಮಲ್ಲಾಯಗ್ ಬಾಸೆ ಕೊರಡ.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ

2 thoughts on “ತುಳು ಗಾದೆಲು.

Leave a Reply to vanihegde Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s