Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧. ಅಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ;ಮಗೆಲಾ ಮಲ್ತೆ ಸಾಲ.
೨.ಅಂಗಾಯಿ ಬಾಯಿಗೇ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬೂರುನಿ .
೩. ಆನೆಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
೪. ಆನೆಗ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ.
೫. ಆಸೆದ ಅಮ್ಮಗ್ ಮೋಸದ ಮಗೆ.
೬. ಆಪತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಪರಕೆ;ಸಂಪತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಗೊರಕೆ.
೭. ಆಟ ದಾಯನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಾತಲ್.
೮. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಇರ್ವೆರ್ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
೯.ಇಲ್ಲ್ ದ ಗುಟ್ಟು ,ಬಾಲೆಡ ಕೇಂಡ ತೆರಿಯು.
೧೦. ಉಗುರು ಸುತ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಉಜ್ಜೇರ್ ದ ಪೆಟ್ಟ್.
ಮೂಲ :ಸಂಗ್ರಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s