Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆ.

೧. ಬಸಲೆದ ದೊಂಪೊಡ್ ಕಂಜಿ ಕಟ್ ದ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ೨.ಇಲ್ಲಗ್ ತೂ ಬೂರಿನಗ ಕೆದ್ ತೋಡರೆಗ್ ಪೋಯೆ. ೩.ಊರ್ ಡ್ ನಂಜಿ ಆಂಡ ಪಾರ್ ದ್ ಬದುಕೊಡ್. (When it is tough time at home, run away and survive.) ೪.ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಣ್ಣ್ ಗೇ ಪೋವೊಡ್ . ೫.ಕಾಸ್ ಇತ್ತ್೦ಡ ಕೈಲಾಸ.ಇಜ್ಜಿಡ ವನವಾಸ. ೬.ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದೆಗೆ. ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವರೆ ಪೋತಿನಾಯೆ ವಾಪಾಸ್ ಬೈದ್ ಜೆಗೆ. ೭.ಉರ್ಚರೆ… Continue reading ತುಳು ಗಾದೆ.

Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆ.

೧.ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು. ೨. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ;ಮಾಯಿಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ. ೩.ಅರಿ ಇತ್ತ್೦ಡ ಪುರಿ ಉಂಡು. ೪.ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಯೆಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ. ೫.ಅಳೆಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ? ೬.ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ . ೭.ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೋಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ. ೮.ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ. ೯.ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದ್ ಕಂಚಾಲ ಪಂತ್೦ಡ್ ಗೆ. ೧೦.ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ. ೧೧.ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡ್. ೧೨.ಮೂಂಕು… Continue reading ತುಳು ಗಾದೆ.

Uncategorized

ಗಣಪ.

ವಿಷಕಂಠ ಪುತ್ರ ಗಣಪ ಗರಿಕೆ ಪ್ರಿಯ. ಶಿರವೊಂದು ತೆರ,ಶರೀರವೊಂದು ತೆರ; ಹೀಗೆ ಅಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತ ಈತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ. ಸಹಜ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಇಲಿಯೂ ಸರ್ಪವೂ ಈತನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಂತೆ ವರ್ತಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಈತ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಿದೆ? ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಏಕ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಈತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನಕ್ಕೂ ಮೂಲ-ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ.ಗರ್ವವನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮುರಿದ ದಾಡೆಯ ಸಂದೇಶ. ಗಣಪನ ವಾಹನ… Continue reading ಗಣಪ.

Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆ.

೧.ಎನ್ನ ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು. (ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಅರಿವು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು.) ೨.ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ. ೩.ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್ . ೪.ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ. (ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯ್ಯುವ ರೀತಿ.) ೫.ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್. ೬.ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು. ೭.ಅಂಡೆ… Continue reading ತುಳು ಗಾದೆ.

Uncategorized

ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಹಿಲಾಲು(ಪಂಜು).ಬದುಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಆಯಾಮ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನೋಡುವ ಉಪಕರಣ. ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಕವಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಾಯಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.ಏಕಾಂಗಿತನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಹಗಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಲ್ಲಂಥಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂನತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ ಬೇಕು. ಜಡತನದ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನದ… Continue reading ಕನ್ನಡ ಸೌರಭ.

Uncategorized

ಕಥಾ ಸಂಚಯ.

೧.ಹಳ್ಳಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಮರಿ ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಪಟ್ಟಣಿಗನೊಬ್ಬ,''ಅಮಾಯಕ (ಮುಗ್ಧ) ಕೋಳಿಮರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಕಚ್ಚಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ ಬಲ್ಲಂತಹ ಏಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ;ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ'' ಎಂದನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ,''ಕೋಳಿಮರಿ ಒಂದು ಹಾರಿದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ;ಆದರೆ ಒಂದು ಏಡಿಯೆಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಲೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಲೆಳೆದು ಹಾಕುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನಂತೆ. ೨.ಅದು ಆಣೆ, ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ದಿನಗಳು.ಒಂದು ದಿನ… Continue reading ಕಥಾ ಸಂಚಯ.