Uncategorized

ತುಳು ಗಾದೆಲು.

೧)ಅಜ್ಜನ ಮರ್ಲ್ ಪುಳ್ಳಿಗ್ ಪೊರ್ಲು.
೨)ಉಬ್ಬೆರೊಗ್ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ.
೩)ಕರಿನವು ಬರಂದ್ ಕುರಿನವು ಒರಿಯಂದ್.
೪)ಆರ್ದ್ರೆದ ಬರ್ಸೊಡ್ ದರಿದ್ರ (ಬಡಪತ್ತ್)
ಪಿದಾಯಿ ಆವುಗೆ .
೫)ಲಾಭ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸೆಟ್ಟಿ(=ಬೇರೊದಾಯೆ)
ಬೊಲ್ಲೊಗ್ ಪೋವಯೆ.
೬)ಕೊಡಪಾನ ಜತ್ತಿನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತ್ ಬರಂದ್.
(ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬದುಕ್ ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರೋಡಾಂಡ
ಭಾರಿ ಬಂಗೊ ಉಂಡು.)
೭)ನಾಯಿಗ್ ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನೆಸಲೆ ನೆಕ್ಕು.
೮)ಭಾವಗ್  ಭಾವನ ಬಲ;ಪಕ್ಕಿಗ್ ರೆಕ್ಕೆದ ಬಲ.
೯)ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತಕ, ಬರೆಪುಂಡು
ಜೋಕುಲೆನ ಜಾತಕ.
೧೦)ಪತ್ತ್ ಬಿರೆಲ್ ಪಂದ್oಡ ಐನ್  ಬಿರೆಲ್
ಬಾಯಿಗ್ ಪೋವು.
(ರಡ್ಡ್  ಕೈಟ್  ಬೆಂದ್oಡ  ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೊರ್ಲುಡ್
ಉಣೋಲಿ).
೧೧)ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾಂಡ ಕೈನೇ ನಿಂಗುವೆ.
೧೨)ಬಾಯಿಗ್ ಬಿರೆಲ್ ಪಾಡ್oಡ  ಜುಂಬೆರೆ ತೆರಿಯಂದ್ .
ಮೂಲ;ಸಂಗ್ರಹ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s